M & R Accounting & Consulting Services Limited 文迪會計顧問服務有限公司
 
 
 
文迪會計顧問服務有限公司
M & R Accounting & Consulting Services Ltd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公司簡介

 
文迪會計顧問服務有限公司提供專業會計、稅務諮詢、財務諮詢、安排公司年度核數及相關報稅服務、安排成立本地或海外公司、安排公司秘書等服務、協助企業融資及代辦移民服務。

由執業會計師團隊致力為客戶服務,我們有超過20年的專業知識及豐富經驗協助客戶處理一切有關公司財務及公司成立等事務。 以仁、信、德、誠作為服務原則和基礎,希望能提供最優質的服務給客戶。


<聯絡我們 >
電話:2804-1688
傳真:2804-1788
地址:香港皇后大道東43-59號東美中心口1802室
電郵:mandy.huang@maraacs.com
網址:www.maraacs.com

** 關系成員位於澳洲、中國